લ્યો બોલો હવે ફાસ્ટટેગ પણ થશે બંધ, હટાવી નાખવામાં આવશે તમામ ટોલબુથ; જાણો તમને કેવી રીતે ઉપયોગી થશે આ નવીનતમ ટેકનોલોજી

Fasttag will also be closed

હવે તમારે રોડ પર ઉભેલા ટોલબુથ અને ફાસ્ટટેગને કહેવું પડશે બાય બાય કારણ …

Read more