ગુજરાતના આ ગામે કોઈના ઘરે ચુલ્હા નથી પેટાવવામાં આવતા; દરરોજ આખું ગામ ભેગું બેસીને કરે છે ભોજન; જાણો ગુજરાતનું અનોખા ગામની વિચિત્ર કહાની

In this village of Gujarat, there is no hearth in anyone's house

શું તમને ખબર છે કે ગુજરાતમાં એક એવું ગામ આવેલું છે જ્યાં કોઈના …

Read more